CZ / EN

 

 

 

 

 

 

INTELIGENTNÍ DOPRAVNÍ SYSTÉMY 

  Realizujeme komplexní řešení infrastruktury informačních technologií, softwarů a odborného poradenství pro provoz a řízení železniční, silniční, a vodní dopravy v oblasti inteligentních dopravních systémů, dopravních multimodálních uzlů a dopravních dispečerských center Dodáváme dopravně-telematické, telemetrické, optometrické a fotometrické technologie pro Smart City, Smart Transport, Smart Parking, Smart Energy. Projektujeme a realizujeme systémovou integraci v dopravním inženýrství a digitální transformaci železniční, silniční a vodní dopravy. Provádíme integraci různých zdrojů dat z různých geograficky dislokovaných pracovišť a mobilních měřících systémů (měřící vozy, měřící drezíny, ruční doměřování). Data validujeme, čistíme a zpracujeme pro import do integrovaného datového skladu.

 Služby zpracování dat a komplexní diagnostický dispečink

Implementujeme komplexní řešení informačního systému pro integraci heterogenních dat získaných měřením různých parametrů železničního svršku a dalších komponent železniční cesty jako jsou trakční vedení, návěstidla, snímkování železniční cesty, prostorová průchodnost, apod. 

Heterogenní datové zdroje diagnostických dat

Zpracováváme data z libovolného diagnostického měřícího systému, např.:

 •  snímkování a detekce vad železničního roštu
 •  defektoskopie kolejnic
 •  snímkování železniční cesty
 •  snímkování návěstidel
 •  měření parametrů trakčního vedení
 •  videoinspekční systém prostorové průchodnosti
 •  ultrazvukové měřící systémy
 •  měřící systémy na bázi vířivých proudů
 •  další diagnostické měřící systémy

Kdo je uživatelem datového skladu?

Naše řešení integrovaného datového skladu poskytuje pohledy a správu dat pro:

 • experty jednotlivých oblastí diagnostiky
 • odborníky zajišťování provozu na správě tratí
 • střední management divize diagnostiky
 • střední management plánování zajištění provozu tratí
 • vyšší management pro podporu strategického řízení a sofistikovaného plánování zajištění provozu na různých úrovních granularity železniční sítě
 • konsolidované agregované výstupy pro analytiku a podporu sofistikovaného strategického řízení nejvyššího managementu organizace

Datový sklad

Všechna diagnostická data integrujeme do centralizovaného datového skladu a data propojujeme pomocí jednotné standardizované lokalizace (měření odometrem, staničení, identifikace koleje, trasy, pomocí GPS nebo kombinací obou přístupů pro zjišťování polohy na železniční trase).Centralizovaný datový sklad nabízí širokou škálu funkcí:

 •  vizualizace dat formou reportů, grafů, tabulek
 •  vyhodnocení, konsolidace a agregace dat na různých úrovních granularity
 •  široké možnosti filtrace dat pro výstupy (úseky, tratě, TUDU, ST, OŘ)
 •  filtrace dat dle datumů pořízení
 •  komparační analýza dat pořízených v různých časových obdobích pro účely vyhodnocení efektivity a kvality diagnostiky
 •  podpora klíčových funkcí na přenosných zařízeních – iPad / iPhone (iOS), Android telefony a tablety, speciální diagnostický hardware pro ruční doměřování)
 •  vizualizace dat nad schematy kolejové sítě nebo nad podkladovou mapou (ortofoto, schematická)
 •  zajištění přístupu k datům pro další systémy pomocí automatizovaných webových služeb se striktním dodržení standardních protokolů pro komunikaci a výměnu dat (http, https, xml, json, a jiné)