CZ / EN

 

 

 

 

 

 

PROFESSIONAL PROJECT ACTIVITIES

 

Strategické poradenství v oblasti čerpání EU fondů

Dlouhodobě se zabýváme poskytováním služeb v oblasti čerpání EU fondů pro rozvoj projektů, které pro naše klienty zajišťujeme. Naše služby v této oblasti zahrnují zejména:

 • vypracování metodiky a Process Managementu všech potřebných kroků na úspěšné čerpání z jednotlivých vhodných Operačních programů pro žadatele
 • vypracování Risk Managementu v rámci definované metodiky, Process Managementu a harmonogramu podávání žádostí o dotace, resp. nenávratné finanční příspěvky (NFP) z jednotlivých relevantních Operačních programů
 • zajištění akčního plánu v rámci Process Managementu a závazného finančního stanoviska pro kofinancování jednotlivých projektů vybraných na základě principu oprávněnosti žadatele a ekonomické výhodnosti pro žadatele.
 • zpracování ekonomicko-finanční analýzy návratnosti finančních prostředků čerpaných z Národního strategického referenčního rámce (NSRR 2021+) a kofinancované žadatelem 
 • zpracování tematických okruhů pro čerpání NFP v rámci vhodných vybraných Operačních programů a zajištění podkladových materiálů a předprojektové dokumentace
 • zpracování závazných projektových dokumentací relevantních k jednotlivým vybraným Operačním programům a zajištění všech potřebných administrativních podkladů a dokumentů
 • podání projektových žádostí pro jednotlivé vybrané Operační programy a zpracovaní projektové dokumentace v rámci relevantních zvolených tematických okruhů

Poradenství, podpora a služby pro programy, které jsou spolufinancovány z fondů Evropské unie

V programovém období 2021-2027 zajišťujeme poradenství, podporu a služby pro:

 • Operační program Doprava
 • Integrovaný regionální operační program
 • Operační program Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost
 • Operační program Životní prostředí
 • Operační program Spravedlivá transformace
 • Operační program Zaměstnanost+
 • Operační program Technická pomoc

Poradenství v oblasti projektových žádostí o čerpání EU fondů

Pro naše klienty připravíme kompletní realizaci žádosti o čerpání EU fondů.

 • vypracování vlastních projektových žádostí
 • zpracování všech předepsaných a mandatorních příloh
 • vypracování studie proveditelnosti − pro projektový záměr, kde to je povinné
 • zpracování Citlivostní analýzy, pro OP, kde je to povinné
 • zajištění všech potřebných úředních povolení (stavební povolení, EIA, Certifikace atd.)
 • zpracovaní vlastních digitálních žádostí/šablon (Tesco, Benefil, Benefit atd.) při podávání žádosti o dotaci resp. NFP (nevratný finanční příspěvek)
 • monitoring, úvodní, prováděcí a závěrečné monitorovací zprávy a jiné mandatorní dokumentace v době řešení, implementace a hodnocení projektu